MALENIVY - POHODA A RELAX NEJEN PRO PSY

Všeobecná pravidla Velké ceny Maleniv

platnost od: 1.4.2019

Závodní kategorie

Závod je rozdělen do tří závodních kategorií, VCM 3,2,1, VCM - J a VCM - S.

Kategorie VCM 3,2,1 Velká cena Maleniv

Závod v poslušnosti a ovladatelnosti psa. Závodní kategorie VCM 3,2,1 je rozdělena na tři soutěžní úrovně dle obtížnosti.

VCM 3 vstupní závod
VCM 2 závod pro pokročilé
VCM 1 elitní závod.

Kategorie VCM - J Velká cena Maleniv (závod juniorů)

Závod v poslušnosti a ovladatelnosti psa pro kynologické začátečníky.

Kategorie VCM - S Velká cena Maleniv (stopařský závod)

Závod v pachové práci - stopa.

Podmínky k přihlášení

Závodní kategorie VCM 3,2,1

K závodům mohou nastoupit psi bez ohledu na věk, velikost, plemeno, nebo průkaz původu. Psovod nemusí být žádným členem kynologické organizace. Účast není podmíněna žádnou jinou zkouškou poslušnosti. Závod VCM má pevně stanovený minimální počet účastníků závodu. Minimální počet účastníků závodu v každé úrovni závodu je 5. Není-li naplněn minimální počet účastníků závodu v jedné z úrovní závodu, může přihlášený účastník závodu soutěžit v exhibiční účasti a tím získat potřebné body do Poháru Mistra Maleniv (viz exhibiční účast).

Závodní kategorie VCM-J

K závodům mohou nastoupit psi bez ohledu na věk, velikost, plemeno, nebo průkaz původu. Psovod nemusí být členem kynologické organizace ani jiného klubu. Podmínkou pro přihlášení na tento závod je, že pes nemá do data, kdy se závod koná, splněnou žádnou zkoušku z poslušnosti. Hlavní rozhodčí má právo si tuto informaci ověřit. Účastník závodu musí v přihlášce na závod potvrdit čestné prohlášení.

Závodní kategorie VCM-S

K závodům mohou nastoupit psi bez ohledu na věk, velikost, plemeno, nebo průkaz původu. Psovod nemusí být členem kynologické organizace ani jiného klubu. Účast není podmíněna žádnou zkouškou poslušnosti, nebo jiného závodu VCM.

Účastníci závodu

Psovod

Psovod je osoba přihlášená k závodu Velká cena Maleniv. Jeden psovod se může zúčastnit závodů s více psy.  Psovod s jedním psem se může v jeden den zúčastnit pouze jedné kategorie, nebo úrovně závodu. 

Pes

Pes, který byl přihlášen psovodem na Velkou cenu Maleniv. K závodu mohou nastoupit psi bez ohledu na věk, velikost, plemeno, nebo průkaz původu. Jeden pes nemůže být v průběhu závodů veden více psovody.

Účastník závodu

Účastník závodu je psovod se psem zapsaným v přihlášce. Podáním přihlášky se účastník závodu zavazuje k úhradě startovného a dodržováním všech pravidel a ustanovení. Každý účastník závodu musí dodržovat pravidla veterinární ochrany a ochrany zvířat. Každý účastník závodu se musí podřídit pokynům rozhodčího a pořadatele závodu. Účastník závodu musí svého psa předvádět sportovně bezchybným způsobem. Při nesportovním chování, přestupcích proti zkušebnímu řádu, proti pravidlům ochrany zvířat, či dobrých mravů je rozhodčí oprávněn ukončit účast psovoda v závodu.

Startovné

Startovné je částka, kterou musí účastník závodu uhradit na bankovní účet pořadateli závodu. Přihlášený účastník závodu podáním přihlášky se zavazuje uhradit startovné v plné výši do 5 pracovních dnů. Jestliže tato podmínka není splněna, přihlášku pořadatel stornuje. Nemůže-li se řádně přihlášený účastník z nějakého důvodu závodu zúčastnit, musí tuto skutečnost co nejdříve sdělit pořadatelům. Při odstoupení z jakéhokoliv důvodu ze závodu (vyjímka zraněný pes) nemá účastník závodu nárok na vrácení startovného. Startovné také nejde převést na jiného účastníka závodu (náhradníka).

Propozice závodu

První propozice pořadatel zveřejňuje při otevření přihlášky. Propozice určují maximálním a minimálním počet účastníků závodu do jednotlivých kategorií VCM. Propozice určují datum uzávěrky přihlášek. Po uzávěrce přihlášek startovné činní 500,- Kč
V případě, že se nenaplní minimální počet účastníků pro danou kategorii, pořadatel může závod dané kategorie zrušit, nebo navrhnout účastníkům závodů jinou soutěžní kategorii. V případě zrušení má účastník závodu nárok na vrácení startovného. Startovné pořadatel odešle zpět na účet nejdéle do 10 dnů od data závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv navýšit maximální počet účastníků.
Časové propozice závodu zveřejňuje pořadatel až po uzávěrce přihlášek. Časové propozice určují začátek závodu prezencí, až po závěrečné vyhlášení výsledků. Velká ceny Maleniv je celodenní akcí od 7:00h až do17:00h a pořadatel může zahájení nastavovat podle potřeb pro vlastní organizaci závodu.

Prezence účastníků závodu

Před začátkem závodu se účastník závodu musí dostavit k prezenci. Začátek prezence zveřejňuje pořadatel v časových propozicích závodu. Při prezenci dochází k losování pořadí v jednotlivých kategoriiích VCM. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pořadí účastníků závodu a to když: a) na závodech je háravá fena b) účastník závodu vede více psů a jejich práce se může v závodě překrývat.

Zahajovací nástup

Závod začíná zahájením a hromadným nástupem psovodů se psy na vodítku. Čas nástupu je dán propozicemi závodu a řádně přihlášený účastník je povinnen dostavit se na nástup včas. Nedostaví-li se účastník závodu včas na zahajovací nástup, nebude připuštěn k závodům bez nároku na vrácení startovného.

Hlášení rozhodčímu

Před zahájením prvního cviku, psovod se psem na vodítku v základním postoji podává hlášení rozhodčímu. Psovod hlásí své jméno, jméno psa a připravenost k závodu v dané soutěžní kategorii. V kategorii VCM 3 při hlášení, hlásí psovod, jaké překážky si zvolil. Malý tunel a skok vysoký 40 cm, nebo velký tunel a skok vysoký 80 cm.
Po ukončení posledního cviku, čeká psovod na pokyn rozhodčího, kdy může opustit závodní prostor. Při opouštění závodního prostoru hlásí účastník závodu hlavnímu rozhodčímu své jméno, jméno psa a ukončení závodu v dané kategorii. 

Pohyb osob a psů po závodním prostoru

V průběhu závodů, je zakázán pohyb psovodů, jiných osob a psů po závodním prostoru, který určil pořadatel jako závodní prostor (cvičiště, louka na pachové práce). Necvičící závodníci se psy se musí pohybovat mimo závodní prostor a nesmí rušit práci cvičících účastníků. Rozhodčí či pořadatel má právo vykázat rušící osoby z tohoto prostoru. V průběhu celého závodu není dovoleno fotografovat ani natáčet účastníky závodu při vykonývání jednotlivých cviků. Fotografovat a natáčet smí pouze osoby, které mají souhlas od pořadatele závodu či hlavního rozhodčího.

Překážky a vzdálenosti

Rozložení a vzdálenosti jednotlivých překážek, kuželů, pomocných bodů určuje rozhodčí na začátku závodu. Tyto vzdálenosti se po dobu dané kategorie závodu nesmí měnit. Vzdálenosti psovoda od psa jsou dány zkušebními řády jednotlivých VCM, nebo tyto vzdálenosti určuje rozhodčí.

Používání obojku a vodítka

Z bezpečnostních důvodů musí mít psovod po celou dobu trvání závodu u sebe vodítko, zavěšené na rameni (karabinou na straně od psa), nebo ho nosí ukryté v pravé kapse. Pes musí mít po celou dobu závodu jednořadý řetízkový obojek bez ostnů, bodců nebo háčků. Pes ho musí mít na krku volně, nesmí být nastaven na stahování. Takzvané antiparazitní obojky musí být před zkouškou sundány. V případě úmyslného podvodu (skryté ostny apod.) je rozhodčí povinnen účastníka ze závodu diskvalifikovat. 

Průběh cviku

Každý cvik začíná základním postojem, pokynem rozhodčího „cvik začíná“. V základním postoji sedí pes klidně a pozorně v přímém směru po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda. Zaujmutí základního postoje před zahájením každého cviku je povoleno pouze jednou. Rozhodčí může dovolit nové zaujmutí základního postoje poté co pes nezačal cvik správně (body se srážejí). Pomoc tělem psovoda je zakázána a to po celou dobu cviku. Psovod nesmí používat ani mít u sebe jakékoliv motivační pomůcky, pamlsky nebo hračky. Cvik končí opět základním postojem, pokynem rozhodčího „konec cviku“. Rozhodčí může ohlásit konec cviku, je-li očividné, že pes není schopný cvik dokončit. V době mezi jednotlivými cviky je dovoleno psa ústně a rukou pochválit. Pes při přesunu k zahájení k novému cviku musí jít u psovoda, nesmí volně pobíhat a nesmí narušovat práci odloženého psa. Při napomenutí rozhodčích, že toto psovod nemá pod kontrolou, může ovlivnit bodový stav nadcházejícího cviku, nebo může být ukončena účast psovoda v závodu.

Hodnocení závodu - rozhodčí

Včechny kategorie a úrovně závodu hodnotí vždy jeden, nebo dva rozhodčí. Kolik rozhodčích hodnotí danou kategorii či úroveň, zděluje pořadatel při zahojovacím nástupu. V případě že danou kategorii či úroven hodnotí dva rozhodčí, body za cvik sčítají a následně dělí dvěma. 

Hodnocení pro kategorii VCM 3,2,1

Každá úroveň závodu VCM 3, VCM 2 a VCM 1 má 10 cviků. Na každý cvik má rozhodčí bodovou toleranci 0 - 10 bodů. Za jednu soutěžní úroveň je maximální počet bodů 100.

Hodnocení pro kategorii VCM-J

Závodní kategorie VCM-J má 5 cviků. Rozhodčí má na každý cvik bodovou toleranci 0 - 10 bodů. Maximální počet bodů v této soutěžní kategorii je 50.

Hodnocení pro kategorii VCM-S

Pro hodnocení závodní kategorie VCM-S má rozhodčí bodovou toleranci rozdělenou podle vypracování stopy, lomů a předmětů (viz zkušební řád VCM - S). Maximální počet bodů v této soutěžní kategorii je 100.

Postup do vyšší úrovně v kategorii VCM 3,2,1

Postup se řídí těmito body:

a) První přihlášení může být jenom do vstupního závodu VCM 3.
b) Pro postup do vyšší soutěžní úrovně je minimální počet 70 bodů z nižší úrovně závodu.
c) Přihlášení do vyšší úrovně se prokazuje bodovací kartou psa.

Exhibiční účast v závodu

Exhibiční účast v závodu platí jen pro kategorii VCM3,2,1. Při vyhlašování výsledků nejsou vyhlašovaná místa v pořadí a žádné místo se neoceňuje pohárem. Každý exhibiční účastník závodů dostane bodovací kartu a jeho bodový výsledek se zapisuje do Poháru Mistra Maleniv.

Vyhlášení výsledků, slavnostní zakončení

Vyhlášení výsledků probíhá hromadným nástupem psovodů se psy na vodítku. Jsou vyhlašovaná všechna místa v pořadí a každý účastník závodů dostane bodovací kartu. V každé soutěžní kategorii i úrovni se oceňují první tři místa pohárem. Je-li v závodu otevřena soutěžní úroveň VCM 1 je vyhlašováno pořadí elitních účastníků závodu v Poháru Mistra Maleniv.

Zraněný pes, nemocný pes, háravé feny

Zraněný, nebo nemocný pes se nesmí zúčastnit závodů. Jestliže je pes nemocen, zraněn, musí přihlášený psovod co nejdříve kontaktovat pořadatele. Startovné pořadatel vrací na základě předložení písemné zprávy od veterináře, nejpozději v den konání závodu. V případě že rozhodčí závodu zjistí že pes je nemocný či zraňeň, může neprodleně ukončit práci psa.

Háravé feny se mohou zúčastnit závodů. Psovod při prezenci nahlásí tuto skutečnost pořadateli. Háravou fenu nesmí vpustit do výcvikového prostoru (ani před závodem), musí se držet odděleně od ostatních účastníků závodu. Při nástupu psovod nemá fenu s sebou. Automaticky bude přezkušována jako poslední. Jestliže rozhodčí (pořadatel) zjistí, že psovod háravou fenou záměrně narušuje práci ostatních závodníků, bude ze závodu definitivně vyloučena.

Pohár Mistra Maleniv

Pohár Mistra Maleniv je nejvyšší soutěž kategorie VCM 3,2,1. Jedná se o trvalou soutěž s putovním pohárem Velké ceny Maleniv. Držitel putovního poháru získává zároveň titul Mistr Maleniv. Tento titul účastníkovi zůstává navždy, tzn. i po případném odevzdání putovního poháru novému nástupci Mistra Maleniv. Nový Mistr Maleniv po převzetí poháru podepisuje s pořadatelem smlouvu a zapůjčce poháru. Mistr Maleniv, držitel putovního poháru má čest a povinnost tento pohár osobně předat jeho novému nástupci. Do Poháru Mistra Maleniv se zapisuje každý účastník závodu (psovod + pes), který v soutěžní úrovni VCM 3 získá minimálně 70 bodů. Pes může být zapsán v poháru s více psovody. Psovod může být v poháru zapsán s více psy. Podrobná pravidla Poháru Mistra Maleniv naleznete zde.

Hodnocení na bodovací kartě

 

neuspokojivá

uspokojivá

dobrá

velmi dobrá

výborná

VCM 3,2,1

0 - 19

20 - 39

40 - 59

60 - 79

80 - 100

VCM - S

0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 100

VCM - J

   -

     -

0 - 29

30 - 39

40 - 50


Poslední držitel ocenění

ZLATÝ PES

Jan Petrák

Kontaktujte nás

Rádi vám vše potřebné vysvětlíme a domluvíme se.