MALENIVY - POHODA A RELAX NEJEN PRO PSY

Třída OB-Z

CVIK 1 – Odložení vleže ve skupině po dobu 1 minuty, psovod v dohledu

Povel: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni“

Provedení cviku: Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici u nohy psovoda přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „LEHNI“ a následně „ZŮSTAŇ“. Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 20 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 1 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „LEHNI“. Po uplynutí časového intervalu se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí ke psům. Obcházení psů není dovoleno. Na pokyn stewarda dávají psovodi psům povel k zaujetí základní pozice. Ve skupině jsou minimálně tři psi, maximálně šest psů.

Steward velí „Odpoutat psy“ a poté, co byli psi odpoutáni z vodítka „Začátek cviku“. Cvik končí, když se všichni psovodi vrátí ke psům, všichni psi zaujmou pozici vsedě u nohy a steward oznámí „konec cviku“.

Instrukce: Pes se postaví, sedne si, nebo se posune o více než délku svého těla, cvik nesplnil (0 bodů). Veškerý pohyb znamená bodovou ztrátu. Pokud pes 1 – 2 štěkne, strhnou se 1 – 2 body; pokud štěká vytrvale, považuje se cvik za nesplněný (0 bodů). Neklid – např. převalování na kýtu, změna polohy předních tlap, pokládání nebo zvedání hlavy apod. - by měl být penalizován. Pes může obrátit hlavu a rozhlédnout se a může projevit zájem, pokud dojde k vyrušení nebo hluku uvnitř i vně soutěžního prostoru. Nicméně by to nemělo vyvolávat dojem neklidu nebo úzkosti. Pokud se pes postaví a přiblíží se k jinému psovi, takže hrozí nebezpečí konfliktu, musí být cvik přerušen a následně zopakován pro všechny psy mimo psa, který přerušení způsobil.

Pokud si pes lehne nebo sedne, než dá psovod povel, nemůže být uděleno více než 8 bodů. Pokud si pes lehl/sedl před tím, než dostal povel a o své vlastní vůli změní polohu nebo změní polohu na povel (zvedne se do sedu/ znovu si lehne), nemůže být uděleno více než 7 bodů.

Pokud si pes během odložení lehne na kýtu, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud se převalí na bok, tak nemůže získat více než 5 bodů.

Poloha „sfinga“ není povinná. Avšak polohu, kterou pes po povelu psovoda „lehni“ zaujme, musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

Koeficient 2

Maximální počet bodů: 20

CVIK 2 – Chůze u nohy

Povel: „K noze“

Provedení cviku: Chůze u nohy je prověřována v běžném tempu v obrazci ve tvaru kruhu a přímky. Pes, neupoutaný na vodítko, by měl ochotně následovat psovoda při jeho levé straně, s ramenem vedle levého kolena psovoda a následuje psovoda v paralelní linii. Během cviku psovod pohybuje nohama i rukama přirozeným způsobem.

Chůze u nohy probíhá v normálním tempu s jedním zastavením. Psovod stojí se psem na výchozím bodě v základní pozici. (viz nákres) Psovod dá psovi povel „K NOZE“. Jako první vykoná se psem oblouk doleva kolem kuželu. Potom, co dojde se psem zpět na výchozí bod, pokračuje psovod se psem bez změny tempa chůze v přímém směru do vzdálenosti asi 15 kroků. Zde se psovod se psem na pokyn stewarda zastaví a cvik je ukončen. Poloměr kruhu je 4 m.

Povel k noze dává psovod pouze při počátečním vykročení. Když se psovod zastaví, pes okamžitě a bez povelu zaujme základní pozici vsedě u nohy.

Instrukce: Pes, který opustí psovoda nebo jde po většinu cviku ve vzdálenosti větší než půl metru od psovoda, cvik nesplnil /0 bodů/. Pokud se pes pohybuje pomalu, může být uděleno jen 6 – 7 bodů. Nedostatečný kontakt a povely navíc jsou chybou a jsou penalizovány ztrátou bodů. Nepřesný směr pohybu (pes nejde paralelně) při chůzi by měl znamenat ztrátu přibližně 2 bodů. Nedodržení správných směrů pohybu (kružnice a přímka) psovodem znamená ztrátu bodů. Jedno příležitostné slovní povzbuzení psa během cviku je tolerováno a není penalizováno. Psovod však nesmí na psa promluvit při zastavení.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 3 – Odložení do lehu za chůze Povely: „K noze”, „Lehni”, „K noze”

Provedení cviku: Cvik se provádí za chůze v přímce mezi dvěma kužely, které jsou od sebe vzdáleny 10m.

Výchozí bod se nachází 5 m před prvním kuželem poněkud vpravo tak, aby byly kužely při chůzi na levé straně vedle psa. Steward dává pokyn k odložení do pozice „LEHNI“, když se psovod se psem nachází přibližně uprostřed mezi kužely. Psovod psa odloží a pokračuje vchůzi ke druhému kuželu, který obchází a vrací se. Zezadu dojde zpět ke psu tak, aby ho měl podél levé nohy a na jeho úrovni a bez pokynu stewarda a změny tempa chůze dává psovi povel „K NOZE“. Psovod pokračuje v chůzi se psem u nohy až k druhému kuželu, kde je cvik ukončen. Pes tedy nemusí zaujmout základní pozici.

Polohu „LEHNI“ by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí kuželů a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa).

Instrukce: Pes musí příslušnou polohu zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a dřív než psovod dojde k následujícímu kuželu, jinak obdrží 0 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy se považují za chyby. Psovod při návratu ke psu neobchází první kužel, ale otáčí se těsně za psem.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 4 – Přivolání

Povely: „Lehni“, „Čekej“, „Ke mně“, („K noze“)

Provedení cviku: Pes je ze základní pozice velen do polohy „LEHNI“. Psovod jde bez ohlížení od psa v přímém směru do vzdálenosti přibližně 20 m, na pokyn stewarda se zastaví a otočí se směrem ke psu a na další pokyn psa přivolává.

Instrukce: Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí, minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa. Pokud si pes sedne nebo vstane ještě před vydáním povelu k přivolání, nemůže tým obdržet víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před přivoláním o délku větší, než je jeho tělesná délka, není cvik splněn a tým dostává 0 bodů.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 5 – Odložení do sedu za chůze

Povely: „K noze”, „Sedni”

Provedení cviku: Výchozí bod se nachází 5 m před prvním kuželem poněkud vpravo tak, aby byly kužely při chůzi na levé straně vedle psa. Steward dává pokyn k odložení do pozice „SEDNI“, když se psovod se psem nachází přibližně uprostřed mezi kužely. Psovod psovi velí „SEDNI“ a po jednom až třech dalších krocích se sám bez pokynu stewarda otočí směrem ke psu. Na pokyn stewarda se přiřadí zpět ke psu a tím cvik končí. Veškeré části cviku mimo otočení se provádějí na pokyn stewarda.

Polohu „SEDNI“ by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí kuželů a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa).

Instrukce: Pes musí příslušnou polohu zaujmout okamžitě. Pokud si pes sedne až poté co se psovod otočí čelem k němu, nemůže obdržet víc než 5 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy se považují za chyby. Pokud pes změní původně správnou pozici poté, co se psovod obrátil, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud psovod zpomalí /změní tempo/ před tím, než dá povel, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Posunek rukou nebo řeč těla při povelu k sednutí jsou hrubé chyby a budou přísně penalizovány, a to o 3 – 5 bodů v závislosti na intenzitě a délce trvání.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 6 – Vyslání do čtverce

Povely: „Zůstaň“, „Box“, („Stůj“), „Lehni“

Provedení cviku: V tomto cviku jde psovod nejprve do čtverce, kde naznačí položení předmětu. Pes zůstává sedět na výchozím bodě. Psovod se přiřadí zpět ke psu (nesmí ho obcházet). Poté je pes na pokyn stewarda vyslán do čtverce o velikosti 3 x 3 m, který je od výchozího bodu vzdálen 5 m. Čtverec by měl být umístěn přibližně 3 – 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod a pes stojí ve výchozím bodě v základní pozici 5 m od středu čtverce. Na pokyn stewarda je pes vyslán do čtverce. Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé tělo psa nachází ve čtverci (ocas smí přečnívat), je pes velen do pozice „LEHNI“. Tuto pozici musí pes zaujmout pouze na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci, je cvik stewardem ukončen.

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa sledovat povely, tempo psa a přímý směr.

K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít víc než předepsaný počet povelů. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel „STŮJ“). Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. Pokud psovod vykročí dopředu (nebo vykročí kterýmkoli směrem) v okamžiku, kdy vydává povel, cvik není uznán a získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem (vyjma krátkého ukázání rukou ve směru čtverce) může tým získat maximálně 8 bodů. Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pokud si pes lehne mimo čtverec, cvik je považován za nesplněný (0 bodů). Pro získání plného počtu bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá). U OB-Z může mít pes část těla mimo vymezený čtverec tak, že těžiště psa (hrudník a bedra) musí zůstat ve čtverci. Jestliže je však pes částečně mimo čtverec, může obdržet maximálně 7 bodů. Pokud pes vejde do čtverce nebo vyjde ze čtverce ze strany nebo zezadu, jsou strženy body. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Další povely jsou penalizovány ztrátou dvou bodů. Není povoleno před zahájením cvičení nasměrovat psa do daného směru z výchozího bodu nebo psovi ukázat čtverec. V takovém případě cvik nebyl splněn.

Povely „LEHNI“ („STŮJ“) si určuje psovod sám. Všechny ostatní akce jsou řízeny stewardem. Posunkový povel je spolu se zvukovým povolen pouze při vysílání psa.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 7 – Držení aportovací činky Povel:

a) „Zůstaň“ „Drž“, „Pusť“

b) „Drž“, „Pusť“

Provedení cviku:

a) Pes před psovodem: Steward ohlásí začátek cviku a předá psovodovi dřevěnou činku.

Na pokyn stewarda psovod velí psovi povel „Zůstaň“ a předstoupí před psa. Na další pokyn stewarda dá psovod psovi povel k uchopení činky. Doba držení by měla být zhruba 7 – 10 sekund. Čas je odpočítáván od okamžiku, kdy pes uchopí činku. Doba držení musí být stejná pro všechny soutěžní týmy v dané třídě. Na další pokyn stewarda psovod činku odebírá a s dalším pokynem se zařadí ke psu. Veškeré části cviku se provádějí na pokyn stewarda.

b) Pes vedle psovoda: Steward ohlásí začátek cviku a předá psovodovi dřevěnou činku. Na pokyn stewarda dá psovod psovi povel k uchopení činky. Doba držení by měla být zhruba 7 – 10 sekund. Čas je odpočítáván od okamžiku, kdy pes uchopí činku. Doba držení musí být stejná pro všechny soutěžní týmy v dané třídě. Na další pokyn stewarda psovod činku odebírá. Veškeré části cviku se provádějí na pokyn stewarda.

Instrukce: Psovod před cvikem stewardovi oznámí, kterou z variant cviku bude provádět. Měl by být kladen důraz na ochotu psa splnit povel – chtivé a rychlé uchopení činky i následné pouštění až po povelu psovoda. Pes by během cviku neměl měnit zaujatou pozici vsedě. Pokud pes při držení činky nezůstane vsedě, může získat maximálně 7 bodů. Pokud pes nejeví ochotu k převzetí činky, psovod se činkou psa dotýká nebo je-li potřeba víc než dvou povelů k uchopení činky, není cvik splněn.

Upuštění činky:

Pokud pes činku upustí, ale z vlastní iniciativy ji opět sebere, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud je nutné dát další povel „drž“, než pes spadlou činku sebere, je maximum 6 bodů. Pokud pes upustí činku vedle psovoda a psovod ji sebere, aniž by udělal krok, může být uděleno 5 bodů – za předpokladu, že pes zaujme korektní pozici u nohy. Pokud činka upadne po povelu „pusť“ vinou psovoda, nemůže být uděleno víc než 7 bodů.

Žvýkání a překusování činky:

Překusování je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je kousání intenzivní, nemůže být uděleno víc než 5 bodů. Velmi intenzivní překusování nebo zničení činky znamená nesplnění cviku (0 bodů). Nicméně nebude penalizováno, pokud si pes jednou upraví polohu činky v tlamě.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 8 – Ovladatelnost na dálku - Sedni/lehni, 4x změna polohy

Povel: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni“, „Lehni“ a (nebo) posunkové povely

Provedení cviku: Pes na určeném místě zaujme na povel psovoda (po pokynu stewarda) polohu lehni. Na pokyn stewarda udělá psovod krok těsně před psa. Pes by měl čtyřikrát změnit polohu (sedni, lehni) a zůstat na původním místě. Pořadí zaujímaných poloh je jen sedni - lehni (dvakrát) a poslední povel při změně poloh je tedy „lehni“. Steward stojí za psem a ukazuje psovodovi karty s nápisem nebo kresbou nebo na elektronické tabuli, v jakém pořadí má pes polohy zaujmout. Steward by neměl při udílení těchto instrukcí psa vidět (stojí ke psu zády). Steward mění symboly pro polohu každých 5 sekund. Psovod může použít jak hlasový, tak posunkový povel, ale musí být krátké a použité současně. Po posledním povelu „lehni“ se psovod na pokyn stewarda přiřadí zpět ke psu a dává povel, aby se pes posadil. Za zády psa je hranice vymezená imaginární spojnicí dvou značek.

Instrukce: Měl by být dáván důraz na to, jak moc se pes posunuje, na rychlost, se kterou polohy mění, na jasnou rozpoznatelnost zaujaté polohy a na to, jak pes polohu udrží. Aby mohly být při tomto cviku získány body, pes se nesmí z výchozího místa posunout o více než jednu délku těla (v kterémkoliv směru). Všechny posuny se sčítají. Pokud pes jednu polohu ze čtyř vynechá, nemůže být uděleno víc než 7 bodů, pokud pes nesplní polohy dvě, znamená to, že cvik nebyl splněn. Pokud si pes sedne, než se k němu psovod vrátí, nemůže dostat více než 8 bodů. Přehnané hlasové povely a přemrštěné nebo opakované posunky budou penalizovány. První povel navíc u změny poloh je mínus 2 body a další jsou pak mínus 1 bod.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 9 – Skok přes překážku

Povel: „Zůstaň“, „Ke mně“ nebo „Hop“

Provedení cviku: Psovod na pokyn stewarda odloží psa do polohy vsedě před překážku (vzdálenost 2 – 4 m před překážkou), obejde překážku a postaví se 2 – 4 m za ní. Na pokyn stewarda pak psa přivolá tak, aby překážku přeskočil. Cvik končí, když pes překoná překážku, nemusí se tedy řadit k psovodovi.

Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm. Maximální výška překážky ve třídě OB-Z je 50 cm.

Instrukce: Cvik začíná, když steward ohlásí „Začátek cviku“ a končí, když steward ohlásí „Konec cviku“. Měl by být kladen důraz na ochotu psa plnit povely, na jeho rychlost a dodržení nejkratší cesty k psovodovi. Pokud se pes byť jen lehce dotkne při skoku překážky, může získat maximálně 8 bodů. Pokud se pes od překážky odrazí, pokud překážku srazí nebo ji nepřeskočí, je cvik považován za nesplněný.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 10 – Všeobecný dojem

Instrukce: Při určování celkového dojmu se posuzuje jako zásadní ochota psa k práci a uposlechnutí povelů. Přesnost a správné plnění jsou důležité, stejně tak jako přirozený pohyb psovoda i psa. Aby dvojice získala vysoké bodové hodnocení, musí psovod i pes pracovat dobře jako tým, projevit oboustrannou radost ze společné práce a sportovního ducha. Hodnocení všeobecného dojmu ovlivňuje i chování mezi cviky a při nich.

Pokud pes opustí soutěžní prostor nebo se v něm vyprázdní, nemohou být uděleny žádné body. Pokud je pes neovladatelný a během cviku nebo mezi cviky opustí psovoda (byť jen jednou), i když zůstane v soutěžním prostoru, nemůže být uděleno více než 5 bodů.

Koeficient 2

Maximální počet bodů: 20Máte trému ze zkoušky?

Otestujte si dovednost a poslušnost svého psa na Velké ceně Maleniv.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše potřebné vysvětlíme a domluvíme se.