MALENIVY - POHODA A RELAX NEJEN PRO PSY

Třída OB3

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 2 minuty

Povel: „Sedni”, „Zůstaň“

Provedení cviku:

Na pokyn stewarda se psovodi společně se svými psy seřadí do jedné řady v odstupech přibližně 3 m. Pes sedí vedle psovoda v základní pozici. Na pokyn stewarda psovodi velí psům „ZŮSTAŇ“ a společně odchází od svých psů do určeného úkrytu, kde zůstanou schovaní po dobu 2 minut. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „SEDNI“. Po uplynutí stanovené doby je dán psovodům pokyn, aby se vrátili zpět do soutěžního prostoru a zaujali v něm stanovenou pozici na předem určené linii. Teprve poté je vydán pokyn k návratu ke psům.

Instrukce:

Pes, který vstane, lehne si, posune se více než o jednu délku svého těla, dostane 0 bodů. Všechny zbytečné pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z kýty na kýtu či přešlapování předníma nohama, je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud si pes lehne nebo vstane poté, co uplyne dvouminutový interval a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže být dosaženo víc jak 5 bodů. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen (s výjimkou pořadatelské služby). Na evropských a světových šampionátech je toto povinné.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 2 Odložení vleže ve skupině po dobu 4 minut s rozptýlením

Povel: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni”

Provedení cviku:

Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Odložení do lehu ze základní pozice provádí jeden tým po druhém ve směru zleva doprava. Závěrečný zpětný povel do základní pozice je velen v obráceném pořadí zprava doleva tak, aby pes, který byl velen do lehu jako poslední, zaujal základní pozici jako první. Všechny pokyny k povelům vydává steward. Psovodi odcházejí společně od psů do připraveného úkrytu na dobu 4 minuty. Po zhruba dvou minutách prochází mezi odloženými psy steward jako rušivý element. Po uplynutí stanoveného limitu psovodi dostávají povel k návratu do soutěžního prostoru, kde bez změny tempa chůze projdou kolem psů a zhruba ve vzdálenosti 3 m za psy na předem určené linii se zastaví a provedou čelem vzad. Teprve potom je vydán pokyn k návratu ke psům a psi jsou veleni jeden po druhém do základní pozice.

Instrukce:

Pes, který vstane, sedne si v době, když jsou psovodi mimo dohled nebo se odplazí více, než o jednu délku svého těla dostane 0 bodů. Všechny pohyby a posuny jsou penalizované. Pokud pes 1-2x štěkne, strhávají se 1-2 body. Pokud pes štěká stále, cvik je považován za nesplněný a hodnocen 0 body. Nedočkavost, neposednost, stejně jako převalování se z jednoho stehna na druhé je penalizováno ztrátou bodů. Psovi je dovoleno otočit hlavu a rozhlížet se nebo projevit zájem ve směru rušivého vlivu. Nesmí to ovšem být známkou nervozity nebo bázlivosti. Pokud některý pes vstane a během cviku se přiblíží k jinému psovi natolik, že hrozí nebezpečí konfliktu, je cvik přerušen a se všemi psy kromě toho, který se přestupku dopustil, opakován.

Pokud se pes převalí na bok, nesmí dostat více než 7 bodů.

Pokud si pes sedne, vstane nebo převalí na záda poté, co uplyne čtyřminutový interval a psovod je již v soutěžním prostoru, nemůže být dosaženo víc jak 5 bodů.

Doporučuje se, aby v průběhu tohoto cviku byl prostor kolem soutěžního prostoru uzavřen (s výjimkou pořadatelské služby). Na evropských a světových šampionátech je toto povinné.

Poznámky: Poloha SFINGA není povinná. Avšak polohu, kterou pes zaujme po povelu psovoda „LEHNI“, musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

Koeficient 2

Maximální počet bodů: 20

CVIK 3 Chůze u nohy

Povel: „K noze“

Provedení cviku:

Chůze u nohy je přezkoušena v různém tempu spolu se změnami směru chůze a obraty. Pes by měl ochotně a dobrovolně následovat psovoda po levé straně tak, že má pravé rameno na úrovni levého kolena psovoda, paralelně ve směru chůze. V průběhu cviku by měl psovod přirozeně pohybovat pažemi.

Chůze u nohy je zkoušena v normálním, pomalém a rychlém tempu se změnami směru, obraty a otočeními a zastaveními podle instrukcí stewarda.

Všechny týmy v jednom závodě musí vykonat přezkoušení chůze u nohy podle stejného schématu.

Povel „K NOZE“ může být vydán vždy při vykročení, při změně rychlosti chůze, při úkrocích a při obratech na místě. Pokud psovod zastaví, musí si pes okamžitě bez povelu sednout a zaujmout základní pozici.

Instrukce:

Pes, který se vzdálí od psovoda nebo jej následuje po delší dobu ve vzdálenosti větší než půl metru, cvik nesplnil a dostává 0 bodů. Pokud je chůze psa pomalá, může dostat maximálně 6 - 7 bodů. Ztráta kontaktu se psem a povely navíc jsou považovány za chyby a jsou penalizovány ztrátou bodů. Nekorektní (neparalelní) chůze u nohy je penalizována ztrátou 2 bodů.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

Cvik 4 Odložení za chůze do pozic „ Stůj“, „Sedni“, „Lehni“

Povel: “Stůj”, “Sedni”, “Lehni”, “K noze”

Provedení cviku:

Cvik se provádí podle uvedeného nákresu. Psovod za chůze, po pokynu stewarda, velí psovi zaujmout polohu stůj, sedni a lehni. Psovod se pohybuje rychlostí běžné chůze. Obraty jsou vpravo a vlevo. Místa obratů vpravo a vlevo jsou označena malými kužely. Pořadí zaujímaných poloh a obratů vpravo a vlevo se může lišit, ale musí být stejné pro všechny soutěžící.

Steward dává pokyn psovodovi k zahájení cviku, kdy má dát povel k zaujetí polohy a kdy se má otočit. Odložení jsou přibližně uprostřed (5 m) desetimetrového úseku. Psovod pokračuje v chůzi cca 5 m (přibližně k dalšímu místu obratu), na povel stewarda čelem vzad, pokračuje v chůzi směrem ke psu, kterého míjí ve vzdálenosti přibližně 0,5 m po své levé straně, pokračuje v chůzi cca 2 m, pak na pokyn stewarda udělá čelem vzad a dojde ke psovi. Na jeho úrovni velí bez zastavení “k noze”. Pokračuje se psem k dalšímu bodu obratu, zahne vpravo/vlevo a pokračuje do středu dalšího úseku. Cvik pokračuje obdobně jako jeho první část. Cvik končí, když dá steward pokyn k zastavení a oznámí “konec cviku”

Polohy stůj, sedni a lehni by měly být paralelní s imaginární spojnicí míst zahájení cviku/obratu/ukončení cviku. Vzdálenost mezi psem a místem obratu by měla být přibližně 0,5 m, je brána do úvahy velikost psa. Obraty jsou v úhlu 90°, nikoliv do oblouku. Psovod a pes míjejí kužely v místech obratu z pravé strany, mají je tedy po své levé straně.

Instrukce:

Pokud se pes jednou zastaví v nesprávné pozici (např. leží, místo aby si sedl) nebo jednu pozici nevykoná (tedy se nezastaví ve správné pozici do vzdálenosti jedné tělesné délky), nemůže být uděleno vice než 7 bodů. Pokud je nutný další povel z zastavení nebo zaujmutí dané polohy, nebyla tato poloha splněna.

Pokud se pes při kterékoliv poloze nezastaví, tzn. že se nezastaví, než psovod udělá obrat čelem vzad, je cvik považován za nesplněný. Pokud pes dál následuje psovoda i po povelu k zastavení (stůj/sedni/lehni), může být použit další povel. Pokud pes zaujme další polohu, než psovod dojde na místo obratu čelem vzad, cvik pokračuje dál, ale nemůže být uděleno více než 6 bodů.

Aby pes získal body za zaujatou polohu, nesmí se po povelu posunout o víc než jednu délku těla a musí zaujmout velenou polohu (stůj/sedni/lehni), než psovod dojde na místo obratu čelem vzad. K získání bodů za cvik musí pes zaujmout správně alespoň dvě polohy. Při posouzení je nutné věnovat pozornost i chůzi u nohy. Pomalá a špatná chůze, změny rychlosti, zaoblené rohy a nesprávný směr (chůze není paralelní s imaginární spojnicí) jsou chybou.

Nejsou povoleny povely navíc u poloh. Pokud pes zaujme nesprávnou polohu a psovod si toho všimne, nedává povel navíc. Tato poloha už je nesplněna. Dvojité povely a řeč těla by měly být přísně postihovány.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 5 Přivolání s meziodložením „Stůj“ a „Lehni“

Povel:

„Lehni”, „Čekej”, „Pojď sem“, „Stůj”, „Pojď sem“, „Lehni”, „Ke mně“, („K noze“)

Namísto zvukových povelů „Stůj“ a „Lehni“ mohou být použity posunkové povely.

Provedení cviku:

Psovod odloží psa ze základní pozice do polohy „LEHNI“ a odejde od psa do vzdálenosti 30 – 35 m ve vyznačeném směru a otočí se čelem ke psovi. Na pokyn stewarda přivolá psa. Když je pes zhruba v jedné třetině vzdálenosti, psovod vydá povel „STŮJ“. Opět na pokyn stewarda přivolává psovod psa. Když je pes zhruba ve dvou třetinách vzdálenosti, je mu vydán povel „LEHNI“. Po druhém zastavení a na pokyn stewarda je pes přivolán („KE MNĚ“ nebo „K NOZE“). Steward vydává pokyn pouze k přivolání psa. Povely k zastavení vydává psovod sám na úrovni značek (kuželů). Je povoleno používat zvukové anebo posunkové povely, a to tím způsobem, že zvukový povel je použit na jednu polohu a posunkový povel na polohu druhou (ne současně). Jméno psa může být v kombinaci s prvním povelem na přivolání, ale jméno a povel nesmí být vydáno tak, aby představovaly dva oddělené povely.

Instrukce:

Je důležité, aby pes reagoval ochotně na všechny vydané povely. Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí, minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa. Pes by se měl na povel okamžitě začít zastavovat. Při hodnocení zastavení je brán zřetel na rychlost psa. Pro rychlé psy by měla být stanovena tolerance pro vzdálenost, na kterou má pes zastavit (ne však pro pomalé psy). Pro získání plného počtu bodů (za zastavení) nesmí pes urazit od vydání povelu do zastavení vzdálenost větší, než je jedna jeho tělesná délka. Pokud je vzdálenost, kterou pes urazil do zastavení větší, než trojnásobek jeho tělesné délky, nezískává žádný bod (za zastavení). Pokud jsou k přivolání vydány více než tři povely, nejvyšší bodové ohodnocení může být 6 bodů. Třetí přivolání z jedné pozice znamená nesplnění cviku.

Pokud pes vynechá jednu pozici (tj. nezastaví v rámci limitu), nemůže dostat víc než 6 bodů. Pokud se ani nepokusí zastavit v některé (jedné) z pozic, nemůže dostat víc než 5 bodů.

Pokud pes nezvládne zastavit v obou pozicích nebo zaujme pozice v opačném pořadí, je cvik hodnocen jako nesplněný. Pokud pes jednou zastaví v nesprávné pozici, nemůže získat víc než 7 bodů. Pokud si pes sedne nebo vstane ještě před vydáním prvního povelu (přivolání), nemůže dostat víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před prvním přivoláním o délku větší než je jeho tělesná délka, není cvik splněn a tým získává 0 bodů.

Koeficient 4

Maximální počet bodů: 40

CVIK 6 Vysílání do čtverce s povelem „Lehni“ a přivolání za chůze

Povel:

„Kužel”, „Stůj”, „Vpravo/Vlevo/Box“ a/nebo posunkový povel, („Stůj”), „Lehni”, „K noze”

Zvukový a/nebo posunkový povel je povolený jen k ukázání směru při vysílání psa od kuželu do čtverce

Provedení cviku:

Pes je vyslán ke kuželu (malý, možná je i polokoule), přibližně ve vzdálenosti 10 m od startovní linie, kde je mu dán povel „STŮJ“. Pes musí zaujmout pozici vestoje uvnitř kruhu o poloměru 2 m okolo kuželu. Přibližně po 3 sekundách psovod vysílá psa na pokyn stewarda příslušným povelem („VLEVO“, „VPRAVO“) do čtverce o velikosti 3 x 3 m, který je od startovní pozice vzdálen 25 m. Čtverec je umístěný přibližně 3 – 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Pokud se pes nachází ve čtverci, dostává od psovoda povel „LEHNI“. Na pokyn stewarda vykročí psovod ke psovi směrem k bližšímu kuželu. Přibližně 2 m před hranicí čtverce psovod na pokyn stewarda odbočí, urazí dalších 10 m a opět na pokyn odbočí a jde směrem k výchozímu bodu. Po dalších 10 m na pokyn stewarda přivolá psa povelem „K NOZE“ a pokračuje směrem ke startovní pozici, kde je cvik ukončen.

Pes by se měl pohybovat v přímém směru ke kuželu a do čtverce by měl vstoupit zepředu (stranou čtverce ve směru od kuželu). Úhel spojnice mezi startovním bodem, kuželem a středem čtverce by měl být 90°.

Instrukce:

Důraz je kladen na ochotu psa sledovat instrukce a povely, tempo psa a přímé směry. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít více než 6 povelů, šestým povelem je povel k zastavení ve čtverci. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel „STŮJ“). Jedna z možností je použít v okamžiku, kdy pes vstoupí do čtverce pouze povel „LEHNI“ – tím bude použito pouze 5 povelů. Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. To znamená, že povely „STŮJ“ u kuželu a „LEHNI“ ve čtverci musí být psovodem vydány. Pokud psovod vykročí dopředu (nebo vykročí kterýmkoli směrem) v okamžiku, kdy vydává povely, cvik není uznán a získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem může tým získat maximálně 8 bodů. Pes musí mít všechny čtyři nohy uvnitř kruhu, teprve potom může dostat povel k nasměrování do čtverce. Pes, který si u kuželu sedne nebo lehne, nedostane více než 8 bodů. Pokud si pes sedne nebo lehne vně kruhu nebo lehne vně čtverce, cvik je považován za nesplněný (0 bodů). Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pro získání bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá).

Cvik není splněn, pokud si pes sedne nebo se postaví před tím, než psovod vykoná druhý obrat. Maximálně 5 bodů může tým získat, pokud si pes sedne nebo vstane po druhém odbočení psovoda, ještě před tím než je přivolán. Pokud se pes při lehu ve čtverci hýbe (aniž by si sedl nebo vstal), může získat maximálně 7 bodů. Pokud se pes pohybuje a překročí ohraničení čtverce před tím, než je přivolán, cvik se hodnotí jako nesplněný. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů.

Druhé přivolání, povel „STŮJ“ nebo „LEHNI“ je penalizován ztrátou dvou bodů (-2 body/povel). Pokud je jen jeden z těchto povelů vydán potřetí, cvik není považován za splněný (0 bodů). Srážka bodů za nadbytečné směrové povely záleží na jejich intenzitě a ochotě psa na tyto povely reagovat. Není povoleno před zahájením cvičení nasměrovat psa do daného směru ze startovní linie nebo psovi ukázat čtverec. V takovém případě cvik nebyl splněn.

Koeficient 4

Maximální počet bodů: 40

CVIK 7 Směrovaný aport

Povel:

„Kužel”, „Stůj”, “Vpravo/Vlevo” anebo posunkový povel, “Aport”, “Pusť”, („K noze“)

Zvukový a/nebo posunkový povel je povolený jen k ukázání směru při vysílání psa od kuželu pro aport

Provedení cviku:

Tři dřevěné činky stejné velikosti jsou umístěny v řadě přibližně ve vzdálenosti 5 m od sebe tak, aby byly dobře viditelné. Startovní pozice je přibližně 20 m od středové činky. Pes je vyslán ke kuželu, který je umístěný přibližně 10 m od startu, kde mu je vydán povel k zastavení v kruhu o poloměru přibližně 2 m kolem kuželu. Po 3 sekundách psovod na pokyn stewarda vysílá psa buď k pravé, nebo levé dřevěné čince. Strana, na kterou je pes vyslán pro aport, je losována před cvikem. Pes činku musí aportovat korektním způsobem.

Když je vylosována strana, ze které bude činka aportována (střední není nikdy určena), steward položí tři činky. Vylosovaná činka (pravá nebo levá) je vždy položena jako první. Během tohoto úkonu psovod se psem stojí na startovní pozici, obličejem k aportům, zhruba ve vzdálenosti 20 m.

K dispozici musí být dostupné tři velikosti činek (max. váhy kolem 450g), vhodné pro různá plemena psů. Velikost činky by měla být úměrná velikosti psa, ale závisí na psovodovi, jakou velikost aportu zvolí.

Instrukce:

Důraz je kladen na ochotu psa vykonávat povely, na jeho rychlost a také zda si zvolí nejkratší trasu k aportu. Nasměrování psa do daného směru na startovní linii je vyhodnoceno jako dotýkání se psa a vede k nesplnění cviku. Pro zisk bodů je nutné, aby pes stál u kuželu v kruhu o poloměru cca 2 m. Pes, který si u kuželu sedne nebo lehne, může získat maximálně 8 bodů.

Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů (7 bodů a méně). Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení činky vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizováno nebude, pokud si pes po uchopení správné činky její polohu v tlamě jednou upraví.

Pokud pes zvedne nesprávnou činku, cvik není splněn (0 bodů).

Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

Penalizace za nadbytečné směrové povely závisí na jejich intenzitě a ochotě psa na tyto povely reagovat. Ztráta bodů za povely navíc musí být v souladu se všeobecnými pravidly a s cvikem č. 6.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 8 Skok přes překážku a aportování kovové činky

Povel: „Hop”, „Aport”, „Pusť”, („K noze“)

Provedení cviku:

Psovod se psem stojí v základním postoji přibližně 3 m před překážkou. Psovod na pokyn stewarda odhodí kovový aport přes překážku. Na další pokyn vyšle psa přes překážku pro aport. K dispozici musí být tři velikosti kovových činek (max. hmotnost kolem 200 g). Velikost činky by měla být úměrná velikosti psa, ale závisí na psovodovi, jakou velikost aportu zvolí. Překážka by měla být 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm. Neměla by však přesáhnout výšku 1 m.

Instrukce:

Povel „APORT“ by neměl být vydán později, než pes začne skákat přes překážku. Pokud se pes při přeskoku dotkne překážky (třeba i jemně) může dostat maximálně 8 bodů. Pokud pes vyskočí na překážku a dotykem se od ní odrazí nebo nepřeskočí zpět, cvik není splněn.

Upuštění činky: Pokud psovi činka vypadne a on ji sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí aport vedle psovoda a psovod ho zvedne, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

Žvýkání a překusování činky je penalizováno ztrátou bodů (7 bodů a méně). Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Penalizována nebude první úprava uchopení správné činky.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 9 Rozlišování předmětu a aportování

Povel: “Zůstaň“, “Hledej“, “Pusť”, („K noze“)

Provedení cviku:

Na začátku tohoto cviku podá steward psovodovi dřevěný aportovací špalík (10 cm x 2 cm x 2 cm), který psovod označí svým startovním číslem. Psovod tento předmět může ve svých rukou držet přibližně 5 vteřin. Psovi není dovoleno v tomto okamžiku k předmětu čichat ani se jej dotýkat. Psovod předá předmět stewardovi a ten vydá pokyn, aby se psovod otočil zády. Je na psovodovi, zda pes bude mít možnost dívat se, kam bude předmět položen. V případě, že se pes bude na pokládání předmětů dívat, může psovod dát na pokyn stewarda psovi povel „Zůstaň“ před tím, než se otočí čelem vzad. Steward odejde položit předmět psovoda (aniž by se jej dotýkal holou rukou) mezi dalších pět identických předmětů do vzdálenosti přibližně 10 m. Steward pokládá ostatní předměty holou rukou. Předměty mohou být umístěny v kruhu nebo horizontální přímé linii přibližně 25 cm od sebe. Potom psovod dostává pokyn, aby se otočil a vyslal psa aportovat označený předmět. Pes by měl najít správný předmět (psovodův) a korektně jej aportovat. Předměty by měly být rozloženy pro všechny soutěžící ve stejném tvaru (kruhu či linii), ale pozice předmětu psovoda se u jednotlivých soutěžících může měnit. V případě horizontální linie nesmí být předmět psovoda umístěn na krajích řady.

Pes má na vykonání cviku přibližně 30 sekund, pokud je výkon aktivní a cílevědomý. Pro každého soutěžícího musí být připraveno 6 nových předmětů.

Instrukce:

Důraz by měl být kladen na ochotu psa pracovat a na jeho rychlosti. Cvik není splněn, když pes předmět očichá nebo se ho dotkne před tím, než jej psovod podá stewardovi, pokud je psovi dán jakýkoliv povel, nachází-li se v prostoru nad předměty nebo když pes zvedne nesprávný předmět.

Žvýkání a překusování předmětu je penalizováno ztrátou bodů (7 bodů a méně). Pokud je překusování intenzivní, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Velmi intenzivní žvýkání nebo zničení předmětu vede k nesplnění cviku (0 bodů). Penalizována nebude první úprava uchopení správného předmětu.

Upuštění předmětu: Pokud psovi předmět vypadne a on jej sám bez povelu iniciativně sebere, může dostat maximálně 7 bodů. Pokud pes dostane povel „APORT“ navíc, nemůže být přiděleno více než 5 bodů. Když pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho může zvednout, aniž by udělal krok, může získat maximálně 5 bodů.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 10 Ovladatelnost na dálku

Povel: „Lehni”, „Čekej”, „Sedni”, „Vstaň”, „Lehni”, „Sedni“

Zvukové a posunkové povely

Provedení cviku:

Na předem stanoveném místě je psovi dán povel „LEHNI“. Na pokyn stewarda psovod odchází od psa na vyznačené místo přibližně 15 m před psem. Pes by měl svoji polohu změnit 6x (vstaň/sedni/lehni) a zůstat na původním místě. Pořadí poloh se může měnit, ale musí být pro všechny soutěžící stejné. Každá poloha musí být provedena dvakrát a poslední povel musí být „LEHNI“. Steward ukazuje psovodovi napsané polohy a jejich pořadí. Steward by neměl vidět na psa v průběhu ukazování požadovaných poloh. Steward mění pokyny každé 3 sekundy. Psovod může používat obě povelové techniky – zvukové i posunkové povely. Povely musí být ale krátké a použité současně.

Instrukce:

Důraz je kladen na to, o kolik se pes posune, jak rychle mění pozice, na přesnost pozice a jak uspokojivě je pozice dodržena. Pro získání bodového ohodnocení se pes nesmí posunout víc než o jednu délku vlastního těla z výchozí pozice v kterémkoli směru. Posunutí směrem dopředu a dozadu se sčítají. Hranice je vyznačená za psem např. páskou apod. Pokud pes nestihne zaujmout jednu ze šesti poloh, nemůže dosáhnout více než 7 bodů. Pokud pes jednu pozici ze šesti přeskočí a zaujme pozici následující, cvik je nesplněn. Aby pes dosáhl bodového hodnocení, musí změnit pozici nejméně 5x. Pokud pes změní pozici LEHNI dříve, než se k němu psovod vrátí, nedostane víc než 8 bodů. Nepřiměřené používání hlasových povelů, stejně tak jako neúměrná gestikulace pažemi je penalizována.

Koeficient 4

Maximální počet bodů: 40 Máte trému ze zkoušky?

Otestujte si dovednost a poslušnost svého psa na Velké ceně Maleniv.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše potřebné vysvětlíme a domluvíme se.