MALENIVY - POHODA A RELAX NEJEN PRO PSY

Třída OB2

CVIK 1 – Odložení vsedě ve skupině, psovod v dohledu, 1 minuta

Povel: „Sedni“, „Zůstaň“

Provedení cviku: Psi nastupují bez vodítka. Psi sedí v pozici u nohy v řadě přibližně tři metry od sebe. Na pokyn stewarda odchází psovodi od psů do vzdálenosti přibližně 20 metrů, kde se zastaví a otočí ke psům. Psovodi stojí v přirozené pozici tak, že je psi vidí, 1 minutu. Psovodi se pak na pokyn vrací ke svým psům tak, že je pes v základní pozici vsedě u nohy. Ve skupině jsou minimálně tři psi, maximálně šest psů.

Instrukce: Pes se postaví, lehne si, nebo se posune o více než délku svého těla, cvik nesplnil (0 bodů). Veškerý pohyb znamená bodovou ztrátu. Pokud pes 1 – 2 štěkne, strhnou se 1 – 2 body; pokud štěká vytrvale, považuje se cvik za nesplněný (0 bodů). Neklid, např. přenášení váhy z jedné strany nebo z jedné nohy na druhou, by měl být penalizován. Pes může obrátit hlavu a rozhlédnout se a může projevit zájem, pokud dojde k vyrušení nebo hluku uvnitř i vně soutěžního prostoru. Nicméně by to nemělo vyvolávat dojem neklidu nebo úzkosti. Pokud si pes lehne nebo se postaví po uplynutí lhůty jedné minuty, nemůže být uděleno více než 5 bodů. Pokud se pes postaví a přiblíží se k jinému psovi, takže hrozí nebezpečí konfliktu, musí být cvik přerušen a následně zopakován pro všechny psy mimo psa, který přerušení způsobil.

Koeficient 2

Maximální počet bodů: 20

CVIK 2 – Chůze u nohy

Povel: „K noze“

Provedení cviku: Chůze u nohy se prověřuje v normálním, rychlém i pomalém tempu s obraty do směrů, čelem vzad a zastaveními. Pes je prověřen i tak, že psovod udělá dva nebo tři kroky vpřed a vzad. Pes, neupoutaný na vodítko, by měl ochotně následovat psovoda při jeho levé straně, s ramenem vedle levého kolena psovoda a následuje psovoda v paralelní linii. Během cviku psovod pohybuje nohama i rukama přirozeným způsobem.

Psovod si sám zvolí, zda obrat čelem vzad provede doprava nebo doleva. Stejně akceptovatelný je i „německý obrat“ – pes obchází psovoda po pravé straně, ale těsně. Při obratu čelem vzad (o 180°) se psovod vrací přibližně po stejné linii, po jaké přišel. Obraty doleva a doprava jsou v pravém úhlu (90°). Psovod by neměl otáčet hlavou ani rameny a neměl by ani využívat řeč těla.

Povel „K noze“ se dává při každém vykročení, při změně tempa a při úkrocích. Když se psovod zastaví, pes okamžitě a bez povelu zaujme pozici vsedě u nohy.

Všichni psi v jedné zkoušce nebo soutěži provádějí chůzi u nohy podle stejného schématu.

Instrukce: Pes, který opustí psovoda nebo jde po většinu cviku ve vzdálenosti větší než půl metru od psovoda, cvik nesplnil. Pokud se pes pohybuje pomalu, může být uděleno jen 6 – 7 bodů. Nedostatečný kontakt a povely navíc jsou chybou. Nepřesný směr pohybu (pes nejde paralelně) při chůzi by měl znamenat ztrátu přibližně dvou bodů. Pes, který jde velmi blízko psovoda, ruší ho a překáží mu, by měl být penalizován. Pokud se pes dotkne psovoda, je penalizace přísnější.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 3 – Stůj a sedni za chůze

Povely: „Stůj”, „Sedni”, „K noze“ (třikrát)

Provedení cviku: Při tomto cviku na pokyn stewarda psovod za chůze odloží psa do polohy stůj a sedni. Psovod a pes opustí výchozí pozici chůzí normální rychlostí v přímém směru. Asi po 10 metrech psovod (na pokyn stewarda) velí psovi, aby zůstal stát a pes se musí zastavit okamžitě. Psovod ujde asi 10 metrů, na pokyn stewarda se otočí a vrací se ke psovi paralelně se směrem, kterým přišel, projde kolem psa ve vzdálenosti cca půl metru, ujde asi 1 - 2 metry, na pokyn stewarda se zastaví, vrátí se ke psu a bez zastavení velí psovi k noze. Pokračuje dál v chůzi asi 5 metrů, na pokyn stewarda zahne vpravo nebo vlevo, a když ujde asi 10 metrů, dá psovi povel, aby si sedl. Cvik dál pokračuje jako předchozí část. Kdy má po poloze sedni psovod psa opět u nohy, psovod a pes pokračují v chůzi přibližně 5 metrů. Na pokyn stewarda se psovod zastaví a pes zaujme pozici u nohy vsedě.

Úhly při zatočení jsou 90°, nikoliv zaoblené.

Všechny části cviku (vykročení, zastavení, obraty) se provádějí na pokyn stewarda.

Instrukce: Pokud se pes jednou zastaví v nesprávné poloze (stůj místo sedni), nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud pes jednu polohu vynechá (vůbec se nezastaví), nemůže být uděleno více než 6 bodů. Aby pes získal bodové hodnocení, musí se zastavit v rámci jedné tělesné délky po povelu a velenou pozici (stůj, sedni) zaujmout než se psovod otočí. Druhý povel není dovolen. Pokud je dán, znamená to nesplnění polohy. Pokud pes vynechá obě polohy, cvik není splněn.

Při posouzení je nutné věnovat pozornost i chůzi u nohy. Za špatnou chůzi se strhnou 1 – 2 body. Pomalý pohyb psa a pomalé zastavení a usednutí, nebo pokud pes nezastaví rovně či si nesedne rovně, jsou chyby. Odečítá se za ně 1 – 4 body.

Posunek rukou nebo řeč těla při povelu kzastavení jsou hrubé chyby a budou přísně penalizovány, a to o 3 – 5 bodů v závislosti na intenzitě a délce trvání.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 4 – Přivolání se zastavením

Povely: „Lehni“, „Stůj“ nebo posunek rukou, „Ke mně“ (dvakrát), (K noze) - při posunku může být použita jedna nebo obě ruce/

Provedení cviku: Pes je odložen do pozice vleže a psovod odchází na vzdálenost přibližně 25 - 30 metrů daným směrem. Na pokyn stewarda psovod psa přivolá. Psovod dává psovi povel kzastavení ve chvíli, kdy uběhl přibližně polovinu vzdálenosti. Přibližně po 3 vteřinách následuje pokyn stewarda a psovod psa přivolá do polohy k noze. Steward dává pokyn pouze k přivolání psa. Psovod dává povel k zastavení samostatně v označeném místě. Může být použit povel hlasový nebo posunek rukou. S povelem přivolání může být kombinováno jméno psa, ale jméno a povel musí být spojeny tak, aby to nevyvolávalo dojem dvou oddělených povelů.

Instrukce: Je důležité, aby pes ochotně reagoval na povel k přivolání. Pes by se měl pohybovat dobrou rychlostí a měl by udržet tempo, přinejmenším rychlý klus. Pomalý pohyb je chybou. Při posouzení rychlosti je nutné brát v úvahu plemeno psa. Pes by měl na povel k zastavení reagovat okamžitě. Při posouzení zastavení je nutné brát do úvahy rychlost psa. Je možná určitá tolerance při samotném zastavení u rychlých psů, ale nikoliv u pomalých. Aby mohl být udělen plný počet bodů (za zastavení) musí pes po povelu zastavit v rámci jedné tělesné délky. Aby bylo zastavení bodováno, musí pes zastavit v rámci tří tělesných délek. Pokud jsou použity více než dva povely k přivolání, nejvyšší bodové ohodnocení je 6. Třetí povel na poloze znamená nesplnění cviku, stejně tak jako dva povely k přivolání při obou polohách. Pokud pes nesplní polohu (zastaví se po více než 3 tělesných délkách) nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud se ani nepokusí zastavit, cvik není splněn. Pokud se pes zastaví v nesprávné poloze, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud se pes před prvním přivoláním postaví nebo posadí, nemůže být uděleno více než 8 bodů. Pokud se pes před prvním přivoláním posune o více než jednu tělesnou délku, znamená to, že cvik nebyl splněn.

Koeficient 4

Maximální počet bodů: 40

CVIK 5 – Vysílání do čtverce, lehni a přivolání

Povel: „Vpřed“, („Stůj“), „Lehni“, „K noze“

Provedení cviku: Pes se vyšle do čtverce 3 x 3 metry, který je vzdálen přibližně 25 m od startovního bodu (ke středu čtverce). Čtverec by neměl být blíže než 3 – 5 m od hranice cvičebního prostoru. Na každém rohu označují čtverec kužely (10 – 15 cm vysoké), které spojuje zřetelná linie (páska, křída) z jejich vnější strany. Když pes doběhne do čtverce, dostává od psovoda povel lehni. Na pokyn stewarda jde psovod směrem k pravému kuželu. Přibližně 2 metry od kuželu psovod na pokyn stewarda zahne vlevo a po 3 metrech dostává pokyn, aby opět zahnul vlevo, zpět k výchozímu bodu. Po 10 metrech dostane psovod pokyn, aby psa přivolal; při tom pokračuje dál v chůzi k výchozímu bodu. Když psovod dojde do výchozího bodu, dostává pokyn k zastavení.

Instrukce: Ochota psa pohybovat se ve směru a uposlechnout povel, rychlost psa a udržení přímého směru jsou zásadní faktory. Aby dostal psovod 10 bodů, neměl by použít více než 4 povely, čtvrtý povel je povel „stůj“ ve čtverci. Pes musí povely uposlechnout (i pokud dostane ve čtverci povel „stůj“). Je možné, použít pouze povel lehni, když pes vběhne do čtverce a tak jsou použity pouze 3 povely.

Pokud udělá psovod při povelech pohyb vpřed (udělá krok v jakémkoliv směru), znamená to nesplnění cviku (0 bodů). Pokud psovod používá nadměrné pohyby (řeč těla), nemůže být uděleno více než 8 bodů. Pokud pes jedná o své vlastní vůli, je to penalizováno (tedy když se pes zastaví nebo si lehne bez povelu). Pokud už pes sedí nebo leží mimo čtverec, nelze dávat další povel k posunu. Pro získání bodů nesmí být pes s výjimkou ocasu mimo vymezení čtverce.

Cvik není splněn, jestliže se pes před druhým obratem psovoda posadí nebo se postaví. Pokud se posadí nebo postaví po druhém obratu psovoda ještě před přivoláním, nemůže být uděleno více než 5 bodů. Pokud se pes ve čtverci pohne a při tom překročí jeho hranici, cvik není splněn. Pokud se pes pohybuje velmi pomalu, mělo by být uděleno asi 6 bodů.

Druhý povel pro přivolání, zastavení nebo lehnutí je penalizován (mínus 2 body za povel). Cvik není splněn, pokud se byť jeden z těchto povelů musí dát potřetí. Penalizace pro povely navíc u vyslání do směru záleží na jejich intenzitě a na ochotě psa povel uposlechnout. Může to být mínus 1 – 2 body za povel.

Není dovoleno psovi na výchozím bodě ukázat směr nebo před začátkem cviku psovi ukázat čtverec. V tom případě je cvik považován za nesplněný.

Koeficient 4

Maximální počet bodů: 40

CVIK 6 – Směrový aport

Povel: „K noze“, „Stůj“, „Vpravo“ nebo „Vlevo“ a (nebo) posunek rukou, „Aport“, „Pusť“, („K noze“)

Provedení cviku: Psovod a pes stojí na výchozím stanovišti proti kuželu, který je ve vzdálenosti přibližně 5 metrů. Steward položí do řady dvě dřevěné činky, vzdálené od sebe navzájem přibližně 10 metrů, tak, aby byly snadno viditelné. Činka, kterou si psovod vylosoval (levá nebo pravá) se pokládá jako první. Kužel je přibližně 10 metrů od středu imaginární linie, spojující obě činky a výchozí bod je od této linie vzdálen asi 15 metrů. Psovod dostává pokyn, aby vyšel z výchozího bodu směrem ke kuželu, a psa odloží vstoje u kuželu (v okruhu přibližně 1 metru) tak, že je pes otočen směrem k výchozímu bodu. Pak se vrátí zpět na výchozí bod. Při odložení psa by se psovod neměl zastavit. Kužel obchází psovod zprava, takže ho má pes i psovod po levé straně. Přibližně po třech vteřinách dostane psovod pokyn, aby psa nasměroval na správnou činku, kterou určil los. Pes by měl činku přinést a korektně odevzdat.

K dispozici by měly být tři velikosti činek (max. hmotnost je 450 gramů), vhodné pro různá plemena. Velikost činky by měla být v poměru k velikosti psa, ale psovod si může vybrat zcela dle svého uvážení.

Instrukce: Měl by být kladen důraz na ochotu psa plnit směrové povely, na jeho rychlost a dodržení nejkratší cesty ke správné čince a zpět. Cvik není splněn, pokud se psovod na výchozím stanovišti psa dotkne nebo mu ukáže směr. Aby se při tomto cviku získaly body, pes by měl zůstat stát u kuželu, dokud nedostane povel pro vyběhnutí. Pes, který si u kuželu lehne nebo sedne, nemůže dostat více než 8 bodů. Pokud se pes při poloze stůj před povelem posune o více než polovinu těla, cvik není splněn.

Pokud pes běží ke špatné čince, je přesměrován a přinese správnou činku, může dostat 6 bodů. Jakmile pes zvedne nesprávnou činku, cvik nebyl splněn (0 bodů).

Penalizace pro povely navíc u vyslání do směru záleží na jejich intenzitě a na ochotě psa povel uposlechnout. Může to být mínus 1 – 2 body za povel.

Upuštění činky:

Pokud pes činku upustí, ale z vlastní iniciativy ji opět sebere, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud je nutné dát další povel „přines“, než pes spadlou činku sebere, je maximum 5 bodů. Pokud pes upustí činku vedle psovoda a psovod ji sebere, aniž by udělal krok, může být uděleno 5 bodů – za předpokladu, že pes zaujme korektní pozici u nohy. Pokud činka upadne po povelu „pusť“ vinou psovoda, nemůže být uděleno víc než 7 bodů.

Žvýkání a překusování činky:

Překusování je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je kousání intenzivní, nemůže být uděleno víc než 5 bodů. Velmi intenzivní překusování nebo zničení činky znamená nesplnění cviku (0 bodů). Nicméně nebude penalizováno, pokud si pes jednou upraví polohu činky v tlamě.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 7 - Rozlišování a aport

Povel: „Zůstaň“, „Hledej“ / „Přines“, „Pusť“, („K noze“)

Provedení cviku: Na začátku tohoto cviku steward předá psovodovi dřevěný předmět (10 cm x 2 cm x 2 cm), který psovod označí nebo který je nějak označený předem. Psovod si může předmět ponechat u sebe přibližně 10 sekund. Pes se v této fázi nesmí předmětu dotknout ani si k němu přičichnout. Steward dá psovodovi pokyn, aby mu předal předmět, a pak mu řekne, aby se otočil. Psovod se sám rozhoduje, zda pes uvidí nebo neuvidí pokládání předmětů. Steward odchází, aby položil dřevěné předměty (předmět psovoda a 5 dalších), aniž by se kteréhokoliv předmětu dotkl. Předměty jsou položeny na podlahu nebo na zem ve vzdálenosti asi 10 m od psovoda. Předměty jsou položeny do kruhu nebo horizontálně ve vzdálenosti přibližně 25 cm od sebe. Psovod pak dostane pokyn, aby se otočil, a aby dal psovi povel k donesení označeného předmětu. Pes by měl najít předmět psovoda, přinést ho a předat psovodovi v souladu se všeobecnými instrukcemi.

Předměty musí být pro všechny soutěžící položeny stejným způsobem, ale umístění předmětu psovoda může být různé. Při pokládání předmětů do řady ale nesmí být předmět psovoda na krajní pozici. Pes má dovoleno pracovat asi půl minuty, pokud je to aktivní a cílené. Každý závodník dostane 6 nových předmětů.

Instrukce: Měl by být kladen důraz na ochotu psa k práci a jeho rychlost. Pokud pes jednou zvedne nesprávný předmět, ale pak přinese správný, může být uděleno 7 bodů. Cvik není splněn, pokud si pes k předmětu čichne nebo se ho dotkne, než je předmět předán zpět stewardovi, pokud pes dostane povel, když je u předmětů, nebo pokud zvedne dvakrát nesprávný předmět.

Upuštění předmětu:

Pokud pes předmět upustí, ale z vlastní iniciativy ji opět sebere, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud je nutné dát další povel „přines“, než pes spadlý předmět sebere, je maximum 5 bodů. Pokud pes upustí předmět vedle psovoda a psovod ho sebere, aniž by udělal krok, může být uděleno 5 bodů – za předpokladu, že pes zaujme korektní pozici u nohy. Pokud předmět upadne po povelu „pusť“ vinou psovoda, nemůže být uděleno víc než 7 bodů.

Žvýkání a překusování předmětu:

Překusování je penalizováno ztrátou 2 – 3 bodů. Pokud je kousání intenzivní, nemůže být uděleno víc než 5 bodů. Velmi intenzivní překusování nebo zničení předmětu znamená nesplnění cviku (0 bodů). Nicméně nebude penalizováno, pokud si pes jednou upraví polohu předmětu v tlamě.

Koeficient 4

Maximální počet bodů: 40

CVIK 8 – Ovladatelnost na dálku

Povel: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni“, „Stůj“, „Lehni“ a (nebo) posunkové povely

Provedení cviku: Pes na výchozím místě zaujme na povel psovoda polohu lehni. Na pokyn stewarda odchází psovod od psa na určené místo, vzdálené přibližně 10 m, kde se postaví čelem ke psu. Pes by měl na povel psovoda šestkrát změnit polohu (sedni, stůj, lehni). Musí při tom zůstat na původním místě. Pořadí zaujímaných poloh je vždy sedni – stůj - lehni nebo stůj – sedni - lehni a poslední povel při změně poloh je tedy „lehni“. Steward ukazuje psovodovi karty s nápisem nebo kresbou nebo na elektronické tabuli, v jakém pořadí má pes polohy zaujmout. Steward by neměl při udílení těchto instrukcí na psa vidět a je ve vzdálenosti přibližně 3 – 5 metrů od psa. Steward mění symboly pro polohu každé 3 sekundy. Psovod může použít jak hlasový, tak posunkový povel, ale musí být krátké a použité současně. Za zády psa je hranice, vymezená imaginární spojnicí dvou značek. Pořadí pozic je pro všechny soutěžící stejné.

Instrukce: Měl by být dáván důraz na rychlost, se kterou polohy mění, na jasnou rozpoznatelnost zaujaté polohy a na to, jak pes polohu udrží a na to, jak moc se pes posunuje. Aby mohly být při tomto cviku získány body, pes se nesmí z výchozího místa posunout o více než jednu délku těla (v kterémkoliv směru). Všechny posuny se sčítají. Pokud pes jednu polohu ze šesti nesplní, nemůže být uděleno víc než 7 bodů, pokud pes nesplní polohy dvě, znamená to, že nemůže dostat víc než 5 bodů. Pokud tedy pes jednu polohu přeskočí a zaujme hned polohu další, nemůže dostat více než 5 bodů. Pokud se pes posune o jednu tělesnou délku, nemůže dostat víc než 5 bodů. Aby mohly být uděleny body, pes musí změnit nejméně čtyřikrát pozici na povel. Pokud si pes sedne, než se k němu psovod vrátí, nemůže dostat více než 8 bodů. Přehnané hlasové povely a přemrštěné nebo opakované posunky budou penalizovány. První povel navíc u změny poloh je -1 bod a druhý povel navíc znamená, že cvik nebyl splněn. Cvik není splněn ani v případě, že se pes posune o více než jednu délku těla.

Koeficient 4

Maximální počet bodů: 40

CVIK 9 – Aport kovové nebo dřevěné činky skokem přes překážku

Povel: „Hop“, „Přines“ a „Pust“ („K noze“)

Provedení cviku: Psovod stojí před překážkou přibližně 2 - 4 m od ní, pes je v pozici u nohy. Psovod hodí přes překážku dřevěnou nebo kovovou činku. Na pokyn stewarda dá psovod psovi povel, aby přeskočil překážku, uchopil činku a přeskočil s ní zpátky. Pokud je použit povel „Přines“, musí být použit nejpozději tehdy, když pes zahájí přeskok.

K dispozici musí být tři velikosti (a hmotnosti) kovových a dřevěných činek, které poměrově odpovídají velikosti psů. Maximální hmotnost největší činky je přibližně 200 g u kovové a 450 g u dřevěné činky. Nicméně je to zcela na rozhodnutí psovoda, jakou činku si vybere, bez ohledu na velikost psa. Překážka by měla být 1 m široká a vysoká přibližně tak, jako je kohoutková výška psa, zaokrouhleno na nejbližších 10 cm. Výška překážky by nikdy neměla být větší než 70 cm.

Instrukce: Cvik začíná polohou psa vsedě u nohy a končí polohou vsedě u nohy, když pes odevzdal činku a steward ohlásil „Konec cviku“. Pokud musí pes činku chvíli hledat, body se nestrhávají, jestliže pes pracuje aktivně. Pokud se pes při přeskoku byť jen lehce dotkne překážky, je maximální počet bodů 8. Pokud se pes odrazí od překážky nebo nepřeskočí oběma směry, znamená to, že cvik nebyl splněn. Pokud překážka spadne, cvik nebyl splněn. Pokud pes předvídá povel (jedná samostatně před vydáním povelu), budou strženy 2 – 4 body. Pokud pes vyběhne (bez povelu) při odhození činky, cvik nebyl splněn.

Upuštění činky:

Pokud pes činku upustí, ale z vlastní iniciativy ji opět sebere, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud je nutné dát další povel „přines“, než pes spadlou činku sebere, je maximum 5 bodů. Pokud pes upustí činku vedle psovoda a psovod ji sebere, aniž by udělal krok, může být uděleno 5 bodů – za předpokladu, že pes zaujme korektní pozici u nohy. Pokud činka upadne po povelu „pusť“ vinou psovoda, nemůže být uděleno víc než 7 bodů.

Žvýkání a překusování činky:

Překusování je penalizováno ztrátou 2 – 3 bodů. Pokud je kousání intenzivní, nemůže být uděleno víc než 5 bodů. Velmi intenzivní překusování nebo zničení činky znamená nesplnění cviku (0 bodů). Nicméně nebude penalizováno, pokud si pes jednou upraví polohu činky v tlamě.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 10 – Všeobecný dojem

Instrukce: Při určování celkového dojmu se posuzuje jako zásadní ochota psa k práci a uposlechnutí povelů. Přesnost a správné plnění jsou důležité, stejně tak jako přirozený pohyb psovoda i psa. Aby dvojice získala vysoké bodové hodnocení, musí psovod i pes pracovat dobře jako tým, projevit oboustrannou radost ze společné práce a sportovního ducha. Hodnocení všeobecného dojmu ovlivňuje i chování mezi cviky a při nich.

Pokud pes opustí soutěžní prostor nebo se v něm vyprázdní, nemohou být uděleny žádné body. Pokud je pes neovladatelný a během cviku nebo mezi cviky opustí psovoda (byť jen jednou), i když zůstane v soutěžním prostoru, nemůže být uděleno více než 5 bodů.

Koeficient 2

Maximální počet bodů: 20Máte trému ze zkoušky?

Otestujte si dovednost a poslušnost svého psa na Velké ceně Maleniv.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše potřebné vysvětlíme a domluvíme se.