MALENIVY - POHODA A RELAX NEJEN PRO PSY

Třída OB1

CVIK 1 – Odložení vleže ve skupině po dobu 2 minut, psovod mimo dohled

Povel: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni“

Provedení cviku: Psovodi se psy na vodítku zaujmou místo v řadě a velí psy do základní pozice. Psi sedí v pozici u nohy v řadě přibližně tři metry od sebe. Lehnutí na povel provádí psi jeden po druhém. Psi dostávají povel k lehnutí zleva doprava a k sednutí zprava doleva, takže pes, který si lehá jako první, si sedá jako poslední. Povely psovi dává psovod na pokyn stewarda. Psovodi odcházejí do úkrytu společně a zůstávají tam 2 minuty. Čas se měří od chvíle, kdy jsou všichni psovodi mimo dohled. Po uplynutí doby 2 minut se psovodi na pokyn stewarda seřadí uvnitř vymezeného soutěžního prostoru a na pokyn stewarda se přiřadí ke svému psovi. Psovodi na pokyn jeden po druhém velí své psy do základní pozice. Ve skupině jsou minimálně tři psi, maximálně šest psů. Psovodům by se mělo připomenout, aby povely nedávali příliš nahlas. To může ovlivnit ostatní psy a bude to přísně penalizováno.

Instrukce: Steward velí „Odpoutat psy“ a poté, co byli psi odpoutáni z vodítka „Začátek cviku“. Pak dává steward pokyn prvnímu psovodovi, aby psa velel do pozice lehni. Cvik končí, když se všichni psovodi vrátí ke psům, všichni psi zaujmou pozici vsedě u nohy a steward oznámí „konec cviku“.

Pes, který si nelehne (ani na druhý povel), postaví se, sedne si, nebo se posune o více než délku svého těla, cvik nesplnil (0 bodů). Veškerý pohyb znamená bodovou ztrátu. Pokud pes 1 – 2 štěkne, strhnou se 1 – 2 body; pokud štěká vytrvale, považuje se cvik za nesplněný (0 bodů). Neklid psa by měl být penalizován. Pes může obrátit hlavu a rozhlédnout se a může projevit zájem, pokud dojde k vyrušení nebo hluku uvnitř i vně soutěžního prostoru. Nicméně by to nemělo vyvolávat dojem neklidu nebo úzkosti. Pokud se pes postaví a přiblíží se k jinému psovi, takže hrozí nebezpečí konfliktu, musí být cvik přerušen a následně zopakován pro všechny psy mimo psa, který přerušení způsobil.

Pokud pes reaguje (lehne si nebo sedne) než dá psovod povel (Tedy na povel „lehni“ nebo „sedni“ jiného psovoda), nemůže být uděleno více než 8 bodů. Pokud si pes lehl/sedl před tím, než dostal povel, o své vlastní vůli změní polohu nebo změní polohu na povel (zvedne se do sedu/ znovu si lehne), nemůže být uděleno více než 7 bodů.

Pokud si pes lehne na kýtu, nemůže být uděleno více než 7 bodů.

Pokud si pes sedne nebo se postaví před uplynutím dvouminutového vymezeného času a psovod už je uvnitř soutěžního prostoru, nemůže být uděleno více než 5 bodů. Pokud se při tom dá i do pohybu, cvik není splněn.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30 

CVIK 2 – Chůze u nohy

Povel: „K noze“

Provedení cviku: Chůze u nohy je prověřována v běžném tempu ve spojení s obraty doleva, doprava a čelem vzad. Chůze probíhá i v rychlém tempu, ale zde jsou pouze obraty vpravo. Pes je prověřen i tak, že psovod udělá dva nebo tři kroky vpřed a vzad. Pes, neupoutaný na vodítko, by měl ochotně následovat psovoda při jeho levé straně, s ramenem vedle levého kolena psovoda a následuje psovoda v paralelní linii. Během cviku psovod pohybuje nohama i rukama přirozeným způsobem.

Psovod si sám zvolí, zda obrat čelem vzad provede doprava nebo doleva. Stejně akceptovatelný je i „německý obrat“ – pes obchází psovoda po pravé straně, ale těsně.

Při obratu čelem vzad (o 180°) se psovod vrací přibližně po stejné linii, po jaké přišel. Obraty doleva a doprava jsou v pravém úhlu (90°). Psovod by neměl otáčet hlavou ani rameny a neměl by ani využívat řeč těla.

Povel „K noze“ se dává při každém vykročení, při změně tempa a při úkrocích. Když se psovod zastaví, pes okamžitě a bez povelu zaujme pozici vsedě u nohy.

Všichni psi v jedné zkoušce nebo soutěži provádějí chůzi u nohy podle stejného schémata.

Instrukce: Pes, který opustí psovoda nebo jde po většinu cviku ve vzdálenosti větší než půl metru od psovoda, cvik nesplnil. Pokud se pes pohybuje pomalu, může být uděleno jen 6 – 7 bodů. Nedostatečný kontakt a povely navíc jsou chybou. Nepřesný směr pohybu (pes nejde paralelně) při chůzi by měl znamenat ztrátu přibližně dvou bodů. Pes, který jde velmi blízko psovoda, ruší ho a překáží mu, by měl být penalizován. Pokud se pes dotkne psovoda, je penalizace přísnější.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 3 – Stůj za chůze

Povely: „K noze”, „Stůj”, „Sedni”

Provedení cviku: Psovod a pes opustí výchozí pozici chůzí normální rychlostí v přímém směru. Asi po 10 metrech psovod bez zastavení velí psovi, aby zůstal stát, a pes se musí zastavit okamžitě. Psovod ujde asi 10 metrů (místo je označeno značkou nebo kuželem), na pokyn stewarda se otočí a zůstane stát čelem ke psu. Po třech vteřinách, na povel stewarda, se psovod vrací ke psu a velí mu, aby zaujal pozici u nohy. Veškeré části cviku se provádějí na pokyn stewarda.

Instrukce: Pokud se pes zastaví v nesprávné pozici, správnou pozici změní, než se psovod otočí, zůstane stát bez povelu, je nutné dát povel navíc nebo se psovod zastaví předtím/přitom, když dává psovi povel, nemohou být uděleny body. Aby pes získal bodové hodnocení, musí se zastavit v rámci jedné tělesné délky po povelu.

Pokud pes změní původně správnou pozici poté, co se psovod obrátil, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud psovod zpomalí /změní tempo/ před tím, než dá povel, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Posunek rukou nebo řeč těla při povelu k zastavení jsou hrubé chyby a budou přísně penalizovány, a to o 3 – 5 bodů v závislosti na intenzitě a délce trvání.

Při posouzení je nutné věnovat pozornost i chůzi u nohy. Za špatnou chůzi se strhnou 1 – 2 body. Pomalý pohyb psa a pomalé zastavení, nebo pokud pes nezastaví rovně, jsou chyby. Odečítá se za ně 1 – 4 body.

Koeficient 2

Maximální počet bodů: 20

CVIK 4 – Přivolání

Povely: „Lehni“, „Ke mně“ (jednou), („K noze“)

Provedení cviku: Pes je odložen (na pokyn stewarda) do pozice vleže a psovod odchází (na pokyn stewarda) na vzdálenost přibližně 20 – 25 metrů daným směrem. Na pokyn stewarda psovod psa přivolá. S povelem přivolání může být kombinováno jméno psa, ale jméno a povel musí být spojeny tak, aby to nevyvolávalo dojem dvou oddělených povelů.

Instrukce: Je důležité, aby pes ochotně reagoval na povel k přivolání. Pes by se měl pohybovat dobrou rychlostí a měl by udržet tempo, přinejmenším rychlý klus. Pomalý pohyb je chybou. Při posouzení rychlosti je nutné brát v úvahu plemeno psa. Pokud je použit více než jeden povel k přivolání, nejvyšší bodové ohodnocení je 7. Třetí povel znamená nesplnění cviku. Pokud se pes před prvním přivoláním posune o více než jednu tělesnou délku, znamená to, že cvik nebyl splněn. Pokud se pes postaví nebo posadí nebo posune o méně než jednu tělesnou délku před povelem, nemůže být uděleno více než 8 bodů.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 5 – Sedni za chůze

Povely: „K noze”, „Sedni”

Provedení cviku: Psovod a pes opustí výchozí pozici chůzí normální rychlostí v přímém směru. Asi po 10 metrech psovod bez zastavení velí psovi, aby si sedl, a pes si musí okamžitě sednout. Psovod ujde asi 10 metrů (místo je označeno značkou nebo kuželem), otočí se (bez pokynu) a zůstane stát čelem ke psu. Po třech vteřinách, na povel stewarda, se psovod vrací ke psu a velí mu, aby zaujal pozici u nohy. Veškeré části cviku mimo otočení se provádějí na pokyn stewarda.

Instrukce: Pokud pes zaujme nesprávnou pozici, správnou pozici změní, než se psovod otočí, sedne si bez povelu, je nutné dát povel navíc nebo se psovod zastaví předtím/přitom, když dává psovi povel, nemohou být uděleny body. Aby pes získal bodové hodnocení, musí se zastavit v rámci jedné tělesné délky po povelu.

Pokud pes změní původně správnou pozici poté, co se psovod obrátil, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud psovod zpomalí /změní tempo/ před tím, než dá povel, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Posunek rukou nebo řeč těla při povelu k sednutí jsou hrubé chyby a budou přísně penalizovány, a to o 3 – 5 bodů v závislosti na intenzitě a délce trvání.

Při posouzení je nutné věnovat pozornost i chůzi u nohy. Za špatnou chůzi se strhnou 1 – 2 body. Pomalý pohyb psa a pomalé usednutí nebo pokud si pes nesedne rovně jsou chyby. Odečítá se za ně 1 – 4 body.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 6 – Vysílání do čtverce na vzdálenost 15 m

Povel: „Vpřed“, („Stůj“), „Lehni“, „Sedni“

Provedení cviku: Pes je vyslán do čtverce 3 x 3 metry, který je vzdálen přibližně 15 m od startovního bodu (ke středu čtverce). Když pes doběhne do čtverce, dostává od psovoda povel lehni. Čtverec by neměl být blíže než 3 – 5 m od hranice cvičebního prostoru. Na každém rohu označují čtverec kužely, které spojuje zřetelná linie (páska, křída) z jejich vnější strany. Na pokyn stewarda psovod dojde ke psu a přiřadí se k němu. Na pokyn stewarda mu pak velí do základní pozice (sedni u nohy). Před povelem „lehni“ může být použit povel „stůj“.

Instrukce: Ochota psa pohybovat se ve směru a uposlechnout povel, rychlost psa a udržení přímého směru jsou zásadní faktory. Aby dostal psovod 10 bodů, neměl by použít více než 4 povely, čtvrtý povel je povel „stůj“ ve čtverci. Pes musí povely uposlechnout (i pokud dostane ve čtverci povel „stůj“). Je možné použít pouze povel lehni, když pes vběhne do čtverce a tak jsou použity pouze 3 povely.

Pokud pes jedná o své vlastní vůli, je to penalizováno. Pokud udělá psovod při povelech pohyb vpřed (udělá pohyb v jakémkoliv směru), znamená to nesplnění cviku (0 bodů). Pokud psovod používá nadměrné pohyby (řeč těla), nemůže být uděleno více než 8 bodů.

Pro získání bodů nesmí být pes s výjimkou ocasu mimo vymezení čtverce. Pokud už pes sedí nebo leží mimo čtverec, nelze dávat další povel k posunu.

Cvik není splněn, jestliže pes před koncem cviku opustí čtverec. Pokud se pes ve čtverci plazí, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud pes změní polohu ještě před tím, než k němu dojde psovod, nemůže být uděleno více než 6 bodů.

Cvik není splněn, pokud se povel „stůj“ nebo „lehni“ musí dát potřetí. Penalizace pro povely navíc u vyslání do směru záleží na jejich intenzitě a na ochotě psa povel uposlechnout. Pokud se pes postaví nebo si sedne bez povelu, když se k němu psovod přiřadí, nemůže být uděleno více než 8 bodů.

Není dovoleno psovi na výchozím bodě ukázat směr nebo před začátkem cviku psovi ukázat čtverec. V tom případě je cvik považován za nesplněný.

Koeficient 4

Maximální počet bodů: 40

CVIK 7 – Aport

Povel: „Aport“ a „Pusť“, („K noze“)

Provedení cviku: Steward ohlásí začátek cviku a předá psovodovi dřevěnou činku. Na pokyn stewarda psovod činku odhodí na vzdálenost nejméně 10 metrů. Na pokyn stewarda dá psovod povel, aby pes činku přinesl. K dispozici by měly být tři velikosti činek. Velikost činky by měla být v poměru k velikosti psa, ale psovod si může vybrat zcela dle svého uvážení. Organizátor musí mít připraveny tři různé velikosti činky, největší má hmotnost maximálně 450 g.

Instrukce: Měl by být kladen důraz na ochotu psa plnit povely, na jeho rychlost a dodržení nejkratší cesty k čince a zpět. Odhození činky blízko je penalizováno ztrátou bodů a může vést až knesplnění cviku. Pokud psovod odhodí činku tedy příliš blízko, tak se odhození již neopakuje.

Upuštění činky:

Pokud pes činku upustí, ale z vlastní iniciativy ji opět sebere, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud je nutné dát další povel „přines“, než pes spadlou činku sebere, je maximum 6 bodů. Pokud pes upustí činku vedle psovoda a psovod ji sebere, aniž by udělal krok, může být uděleno 5 bodů – za předpokladu, že pes zaujme korektní pozici u nohy. Pokud činka upadne po povelu „pusť“ vinou psovoda, nemůže být uděleno víc než 7 bodů.

Žvýkání a překusování činky:

Překusování je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je kousání intenzivní, nemůže být uděleno víc než 5 bodů. Velmi intenzivní překusování nebo zničení činky znamená nesplnění cviku (0 bodů). Nicméně nebude penalizováno, pokud si pes jednou upraví polohu činky v tlamě.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 8 – Ovladatelnost na dálku - Sedni/lehni, 4x změna polohy

Povel: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni“, „Lehni“ anebo posunkové povely

Provedení cviku: Pes na určeném místě zaujme na povel psovoda (po pokynu stewarda) polohu lehni. Na pokyn stewarda odchází psovod od psa na určené místo, vzdálené přibližně 5 m od psovoda. Pes by měl čtyřikrát změnit polohu (sedni, lehni, sedni, lehni) a zůstat na původním místě. Poslední povel při změně poloh je tedy „lehni“. Steward ukazuje psovodovi karty s nápisem nebo kresbou nebo na elektronické tabuli, v jakém pořadí má pes polohy zaujmout. Steward by neměl při udílení těchto instrukcí psa vidět a je ve vzdálenosti přibližně 3 – 5 metrů od psa. Steward mění symboly pro polohu každé 3 vteřiny. Psovod může použít jak hlasový, tak posunkový povel, ale musí být krátké a použité současně. Po posledním povelu „lehni“ se psovod na pokyn stewarda vrací zpět ke psu a dává povel, aby se pes posadil. Za zády psa je hranice, vymezená imaginární spojnicí dvou značek.

Instrukce: Měl by být dáván důraz na to, jak moc se pes posunuje, na rychlost, se kterou polohy mění, na jasnou rozpoznatelnost zaujaté polohy a na to, jak pes polohu udrží. Aby mohly být při tomto cviku získány body, pes se nesmí z výchozího místa posunout o více než jednu délku těla (v kterémkoliv směru). Všechny posuny se sčítají. Pokud pes jednu polohu ze čtyř vynechá, nemůže být uděleno víc než 7 bodů, pokud pes nesplní polohy dvě, znamená to, že cvik nebyl splněn. Pokud si pes sedne, než se k němu psovod vrátí, nemůže dostat více než 8 bodů. Přehnané hlasové povely a přemrštěné nebo opakované posunky budou penalizovány. První povel navíc u změny poloh je mínus 2 body a další jsou pak mínus 1 bod.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 9 – Přivolání se skokem přes překážku

Povel: „Zůstaň“, „Ke mně“ nebo „Hop“, („K noze“)

Provedení cviku: Psovod na pokyn stewarda odloží psa do polohy vsedě před překážku (vzdálenost 2 – 4 m před překážkou), obejde překážku a postaví se 2 – 4 m za ní. Na pokyn stewarda pak psa přivolá tak, aby překážku přeskočil. Pes po skoku zaujme základní polohu u nohy. Výška překážky je přibližně stejná jako kohoutková výška psa. Nicméně maximální výška překážky je 50 cm.

Instrukce: Cvik začíná, když psovod odchází od psa a končí, když pes zaujme pozici u nohy a steward ohlásí „konec cviku“. Měl by být kladen důraz na ochotu psa plnit povely, na jeho rychlost a dodržení nejkratší cesty k psovodovi. Pokud se pes byť jen lehce dotkne při skoku překážky, může získat maximálně 8 bodů. Pokud se pes od překážky odrazí, pokud překážku srazí nebo ji nepřeskočí, je cvik považován za nesplněný.

Koeficient 3

Maximální počet bodů: 30

CVIK 10 – Všeobecný dojem

Instrukce: Při určování celkového dojmu se posuzuje jako zásadní ochota psa k práci a uposlechnutí povelů. Přesnost a správné plnění jsou důležité, stejně tak jako přirozený pohyb psovoda i psa. Aby dvojice získala vysoké bodové hodnocení, musí psovod i pes pracovat dobře jako tým, projevit oboustrannou radost ze společné práce a sportovního ducha. Hodnocení všeobecného dojmu ovlivňuje i chování mezi cviky a při nich.

Pokud pes opustí soutěžní prostor nebo se v něm vyprázdní, nemohou být uděleny žádné body. Pokud je pes neovladatelný a během cviku nebo mezi cviky opustí psovoda (byť jen jednou), i když zůstane v soutěžním prostoru, nemůže být uděleno více než 5 bodů.

Koeficient 2

Maximální počet bodů: 20Máte trému ze zkoušky?

Otestujte si dovednost a poslušnost svého psa na Velké ceně Maleniv.

Kontaktujte nás

Rádi vám vše potřebné vysvětlíme a domluvíme se.